Đốt Cháy Hoàn Toàn M Gam Chất Béo X

Đốt cháy hoàn toàn m gam hóa học bự X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic). Sau phản nghịch ứng nhận được trăng tròn,16 lit khí CO2 (dktc) cùng 15,66g nước . Xà chống hóa m gam X (H = 90%) thì nhận được cân nặng glixerol là :


Pmùi hương pháp giải

Biện luận công thức este phụ thuộc vào số link pi vào phân tử

=> CnH2n+2-2kO2m (m là số đội COO ; k là số liên kết pi vào phân tử)

Bài toán hiệu suất : mThực tế = mLT.H%


Lời giải của GV cookiesinheaven.com

Este của axit no 1-1 chức (axit stearic và axit panmitic) cùng glyxerol

=> este này có 3 liên kết pi phía bên trong 3 nhóm COO-

=> Công thức tổng thể của este là CnH2n - 4O6

- Phản ứng cháy : CnH2n – 4O6 + O2 → nCO2 + (n – 2)H2O

- Theo pmùi hương trình, nCO2 – nH2O = 2neste

Có : nCO2 = trăng tròn,16 : 22,4 = 0,9 mol ; nH2O = 15,66 : 18 = 0,87 mol

=> neste = ½ (0,9 – 0,87) = 0,015 mol

- Phản ứng xà chống hóa : Este + 3NaOH → 3Muối + Glycerol

Mol 0,015 → 0,015

Vì công suất phản bội ứng là 90% => nGlycerol thực = nGlycerol LT. H% = 0,015.90% = 0,0135 mol

=> mGlyxerol = 0,0135.92 = 1,242g

Đáp án bắt buộc lựa chọn là: b


...

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo x


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tbỏ phân tristearin trong môi trường xung quanh axit ta chiếm được sản phẩm là:


Tbỏ phân trọn vẹn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glyxerol và:


Đun glixerol cùng với tất cả hổn hợp các bao gồm n axit bự không giống nhau (gồm xúc tác H2SO4) rất có thể nhận được từng nào loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho tất cả hổn hợp X gồm 2 axit mập RCOOH cùng R’COOH tính năng cùng với glixerol. Số lượng chất mập tối nhiều rất có thể nhận được là từng nào ?


Tdiệt phân 1 chất béo X vào môi trường xung quanh axit, sau phản nghịch ứng nhận được glixerol với 2 axit bự.

Xác định số đồng phân kết cấu của X ?


Tdiệt phân trọn vẹn hóa học lớn X trong môi trường axit, chiếm được axit oleic và axit stearic gồm tỉ trọng mol khớp ứng 1 : 2. Khối hận lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hoàn toàn cùng với H2O dư, nấu nóng, gồm xúc tác H2SO4 chiếm được m gam glixerol. Giá trị của m là


Tính lượng triolein nên để điều chế 5,88 kg glixerol ( H = 85%) ?


Lúc thuỷ phân hóa học to trong môi trường kiềm thì thu được muối hạt của axit mập và:


Lúc xà chống hóa tristearin ta chiếm được thành phầm là


Xà phòng hóa trọn vẹn trieste X bởi dd NaOH chiếm được 9,2g glixerol với 83,4g muối của một axit no. Axit đó là


Xà chống hoá hoàn toàn 17,24 gam hóa học lớn nên toàn diện 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng nhận được trọng lượng xà chống là


Đun lạnh hóa học to buộc phải trọn vẹn 40 kilogam dung dịch NaOH 15%, mang sử bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol chiếm được là


Một một số loại chất lớn gồm M tb = 792,8. Từ 10 kilogam hóa học béo bên trên sẽ điều chế được m kg xà chống natri tất cả 28% hóa học phú gia. m có mức giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất bự, thu được CO2 và H2O hơn kỉm nhau 7 mol. Mặt khác, a mol hóa học Khủng bên trên tính năng tối nhiều với 800 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là


Triolein không công dụng cùng với chất (hoặc dung dịch) như thế nào sau đây?


Chất lớn X công dụng cùng với H2 (xúc tác: Ni, t0) theo phần trăm mol buổi tối đa $n_X:n_H_2 = 1:3$. X là:


Cho những tuyên bố sau:

(a) Chất phệ được call chung là triglixerit giỏi triaxylglixerol.

(b) Chất phệ khối lượng nhẹ hơn nước, không chảy nội địa mà lại rã nhiều vào dung môi hữu cơ.

(c) Phản ứng thủy phân chất bự vào môi trường xung quanh axit là làm phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein có phương pháp lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Xem thêm:

Số phát biểu đúng là


Nhận xét như thế nào sau đây bất ổn ?


Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học vào hàng Lúc tbỏ phân trong dung dịch NaOH (dư), đun cho nóng hiện ra ancol là


Cho triolein lần lượt công dụng cùng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp tất cả bội phản ứng xẩy ra là:


Tbỏ phân trọn vẹn triglixerit X vào hỗn hợp NaOH thu được glixerol, natri stearate với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X chiếm được H2O cùng 9,12 mol CO2. Mặt khác m gam X tác dụng trọn vẹn cùng với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) nhận được chất to Y. Đem cục bộ Y tác dụng trọn vẹn với NaOH toàn diện, thu lấy tổng thể muối hạt sau làm phản ứng đốt cháy trong oxi dư thì thu được buổi tối nhiều a gam H2O. Giá trị của a gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitin với 2 mol natri oleat. Phát biểu nào dưới đây sai?


Hỗn hòa hợp X tất cả những triglixerit. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X, yêu cầu dùng toàn diện 3,75 mol O2 thì nhận được H2O với 2,7 mol CO2. Mặt không giống, xà phòng hóa hoàn toàn 50,4 gam X bằng hỗn hợp NaOH, chiếm được glixerol với m gam muối bột. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X phải đầy đủ 3,26 mol O2, nhận được 2,28 mol CO2 cùng 39,6 gam nước. Mặt khác thủy phân hoàn toàn a gam X vào hỗn hợp NaOH đun nóng, nhận được dung dịch cất b gam muối bột. Giá trị của b là


Tdiệt phân hoàn toàn triglixerit X vào dung dịch NaOH, nhận được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X đề nghị toàn diện 3,22 mol O2, nhận được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt không giống, m gam X tác dụng tối đa cùng với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


Tdiệt phân trọn vẹn a mol triglixerit X vào dung dịch NaOH trọn vẹn, thu được glixerol cùng m gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X yêu cầu đầy đủ 7,75 mol O2 và chiếm được 5,5 mol CO2. Mặt không giống, a mol X tính năng về tối nhiều cùng với 0,2 mol Br2 trong hỗn hợp. Giá trị của m là


Câu 40. Tiến hành phân tách xà phòng Hóa chất béo:

Bước 1: Cho vào chén sứ khoảng tầm 3 gam mỡ lợn với 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi vơi tất cả hổn hợp với liên tục khuấy bằng đũa thủy tinh trong khoảng chừng khoảng 30 phút, thỉnh thoảng thêm vài ba giọt nước để vào để giữ mang lại thể tích của tất cả hổn hợp ko thay đổi xong để nguội.

Cách 3: Rót phân phối các thành phần hỗn hợp 9 – 12 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy vơi rồi để lặng tất cả hổn hợp.

Phát biểu như thế nào dưới đây sai?


Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất lớn X nên sử dụng trọn vẹn 3,24 mol O2. Mặt khác, tbỏ phân trọn vẹn lượng chất béo bên trên bằng NaOH thu được m gam tất cả hổn hợp nhì muối của axit oleic cùng axit stearic. Biết lượng X trên hoàn toàn có thể làm mất color hỗn hợp đựng buổi tối nhiều 0,04 mol Br2. Giá trị của m là


Xà chống hóa hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp E tất cả những triglixerit bằng dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và tất cả hổn hợp X tất cả cha muối hạt C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa có tỉ trọng mol tương xứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, chiếm được 68,96 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì nên hoàn toản 6,14 mol O2. Giá trị của m là


Tdiệt phân chất lớn triglixerit X trong dung dịch NaOH tín đồ ta chiếm được xà phòng là các thành phần hỗn hợp 2 muối natri oleat, natri panmitat theo tỉ trọng mol thứu tự là 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 với c mol H2O. Liên hệ giữa a, b, c là


Lúc đun cho nóng 2,225 kg chất mập Tristearin (gồm đựng 20% tạp hóa học trơ) với dung dịch NaOH dư. Giả sử công suất của làm phản ứng 100%. Kăn năn lượng glixerol nhận được là


Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X nên trọn vẹn 3,08 mol O2, chiếm được CO2 với 2 mol H2O. Cho m gam X chức năng cùng với hỗn hợp NaOH toàn vẹn, nhận được glixerol với 35,36 gam muối. Mặt không giống, m gam X công dụng về tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X vào dung dịch NaOH dư, thu được glyxerol, natri oleat, natri stearat cùng natri panmitat. Phân tử kăn năn của X là


Tdiệt phân trọn vẹn m gam triglixerit X phải dùng hoàn toản 300 ml dung dịch NaOH 1M, nhận được glixerol cùng 91,8 gam muối của một axit Khủng. Giá trị của m là


Lúc thuỷ phân hóa học mập X trong hỗn hợp NaOH, nhận được hỗn hợp nhị muối bột C17H35COONa, C15H31COONa tất cả cân nặng rộng kỉm nhau 1,817 lần và glixerol. Trong phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được CO2 cùng 1,53 mol H2O. Cho 25,74 gam X tác dụng với dung dịch NaOH trọn vẹn, thu được glixerol và m gam muối bột. Mặt khác, 25,74 gam X công dụng được về tối đa cùng với 0,06 mol Br2 trong hỗn hợp. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X buộc phải vừa đủ 7,8 mol O2 chiếm được 5,5 mol CO2 với 5,2 mol H2O. Mặt không giống mang đến a gam X làm phản ứng cùng với vừa đủ hỗn hợp Br2. Số mol Br2 tmê mẩn gia phản bội ứng là:


Cho 28,96 gam hỗn hợp X tất cả chất bự Y và axit Z (trong những số đó Y được chế tạo từ bỏ glixerol với axit Z) công dụng trọn vẹn với 0,1 mol NaOH thu được một,84 gam glixerol. Phân tử kân hận của axit Z là:


Cho những sơ đồ dùng phản ứng theo đúng tỉ lệ thành phần mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit gồm số liên kết π nhỏ tuổi rộng 6 với bao gồm 55 nguim tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là hồ hết vừa lòng hóa học hữu cơ khác biệt, X2 nhiều hơn thế X3 hai team CH2. Nhận định như thế nào dưới đây không đúng?


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X phải trọn vẹn 0,32 mol O2 chiếm được 0,228 mol CO2 với 0,208 mol H2O. Mặt khác, mang lại a gam X vào 45 ml dung dịch tất cả hổn hợp tất cả NaOH 0,1M với KOH 0,1M sau phản bội ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch nhận được hóa học rắn cất m gam muối hạt khan. Giá trị của m là


Hỗn hợp E bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E chức năng hoàn toàn cùng với dung dịch NaOH dư, thu được 86,76 gam các thành phần hỗn hợp hai muối bột. Nếu đốt cháy hết m gam E thì nên cần trọn vẹn 7,47 mol O2, thu được H2O với 5,22 mol CO2. Kân hận lượng của X vào m gam E là


Thực hiện nay xà chống hóa m gam hóa học mập X bởi KOH nhận được 96,2 gam hóa học rắn và 9,2 gam glixerol. Giá trị m là:


Hỗn phù hợp X bao gồm các triglixerit vào phân tử hầu hết chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X đề nghị a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa trọn vẹn m gam X bởi hỗn hợp NaOH toàn diện được m1 gam muối bột. Giá trị a cùng m1 thứu tự là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X yêu cầu hoàn toản x mol O2, sau bội phản ứng nhận được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu đến a mol X tính năng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 phản bội ứng tối đa là 0,45 mol. Giá trị của a là


*

*

Cơ quan liêu nhà quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GPhường – BTTTT bởi vì Bộ Thông tin với Truyền thông.