CHO HỖN HỢP GỒM NA VÀ AL CÓ TỈ LỆ

Cho các thành phần hỗn hợp tất cả Na và Al tất cả tỉ lệ thành phần số mol khớp ứng là 1 trong : 2 vào nước dư. Sau Lúc những phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, thu được 8,96 lít khí H2 (sống đktc) và m gam chất rắn không rã. Giá trị của m là


Phương thơm pháp giải

+) m gam hóa học rắn không tan là Al => Al dư sau phản bội ứng cùng với NaOH

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

a → a → 0,5a

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

a ← a → 1,5a

$ + )sum n_H_2 = 0,5 exta + 1,5 exta = 0,4,, = > a$

+) nAl dư = nAl lúc đầu – nAl làm phản ứng


Lời giải của GV cookiesinheaven.com

$n_H_2 = frac8,9622,4 = 0,4,,mol$

call số mol Na là a mol => số mol của Al là 2a mol

m gam chất rắn ko tung là Al => Al dư sau phản nghịch ứng cùng với NaOH

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

a → a → 0,5a

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

a ← a → 1,5a

$ = > sum n_H_2 = 0,5 exta + 1,5 exta = 0,4,, = > a = 0,2$

=> nAl dư = 2a – a = a = 0,2 => m = 5,4 gam

Đáp án đề nghị lựa chọn là: a


*
*
*
*
*
*
*
*

Hoà tan các thành phần hỗn hợp A tất cả 13,7 gam Ba với 5,4 gam Al vào một số lượng nước tất cả dư thì thể tích khí thoát ra ngơi nghỉ điều kiện tiêu chuẩn là


Cho 5,4 gam bột nhôm vào 200 ml hỗn hợp NaOH, sau làm phản ứng thấy trọng lượng hỗn hợp tăng 3,6 gam. Nồng độ mol/lít của dung dịch NaOH là


Để hòa hợp trọn vẹn m gam Al phải cần sử dụng 100 ml hỗn hợp cất NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Giá trị của m là


Hòa rã a gam tất cả hổn hợp Mg với Al bằng dung dịch HCl nhận được 17,92 lkhông nhiều H2 (đktc). Cũng tất cả hổn hợp trên phối hợp hoàn toàn trong hỗn hợp NaOH dư nhận được 13,44 lkhông nhiều H2 (đktc). Giá trị của a là


Cho tất cả hổn hợp gồm Na và Al gồm tỉ lệ số mol tương xứng là một : 2 vào nước dư. Sau lúc những bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 8,96 lkhông nhiều khí H2 (ngơi nghỉ đktc) và m gam hóa học rắn không tan. Giá trị của m là


Hỗn đúng theo X tất cả K và Al. Cho 12 gam hỗn hợp X vào một trong những lượng dư nước thì thoát ra 4,48 lkhông nhiều khí H2 (đktc) và còn lại một phần hóa học rắn không tan. Nếu mang đến m gam hỗn hợp X vào dung dịch KOH dư thì chiếm được bao nhiêu lkhông nhiều khí H2 (đktc)?


Hỗn hòa hợp X có Na và Al. Cho m gam X vào trong 1 lượng dư nước thì bay ra V lkhông nhiều khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì được một,75V lít khí. Thành phần Tỷ Lệ theo cân nặng của Na trong X là


Cho 100mL hỗn hợp NaOH 1M vào 200mL hỗn hợp AlCl3 2M lắc các cho tới khi dứt phản ứng chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Nhỏ hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch cất 0,7 mol AlCl3 chiếm được 39 gam kết tủa.Dung dịch sau làm phản ứng gồm nhị muối trong các số đó có 1 muối clorua. Thể tích hỗn hợp NaOH sẽ dùng là


Cho V lkhông nhiều hỗn hợp KOH 2M vào 150mL dung dịch AlCl3 1M rung lắc số đông cho đến Khi bội nghịch ứng hoàn thành chiếm được 3,9 gam kết tủa. Giá trị của V là


Cho 8,05 (g) Na vào 200ml dung dịch AlCl3 0,5M. Sau phản ứng thu được chất kết tủa, nung kết tủa đến trọng lượng ko đổi được m gam hóa học rắn A. Giá trị của m là


Cho một mẫu mã Na vào 100ml hỗn hợp AlCl3 1M chiếm được V lit khí (đktc) và một kết tủa A. Nung A cho cân nặng ko thay đổi chiếm được 2,55 gam hóa học rắn. Giá trị của V là


Hòa tung hoàn toàn hỗn hợp tất cả AlCl3 và Al2(SO4)3 vào nước chiếm được 200 gam dung dịch X, phân chia dung dịch X thành 2 phần:

-Phần 1 mang tính năng với dung dịch BaCl2 dư chiếm được 13,98 gam kết tủa trắng.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp gồm na và al có tỉ lệ

-Phần 2 lấy chức năng với 476 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau thời điểm làm phản ứng xong chiếm được 69,024 gam kết tủa.

Xem thêm:

Biết khối lượng phần 2 gấp n lần cân nặng phần 1 (n: nguyên) cùng lượng chất rã vào phần 2 nhiều hơn thế nữa trong phần một là 32,535 gam. Tính nồng độ % những hóa học tung bao gồm vào dung dịch X


Tiến hành hai thí nghiệm:

-Thí nghiệm 1: Cho 650 ml hỗn hợp NaOH 2M vào 400 ml hỗn hợp AlCl3 aM nhận được 3b gam kết tủa.

-Thí nghiệm 2: Cho 700 ml dung dịch NaOH 2M vào 400 ml dung dịch AlCl3 aM nhận được 2b gam kết tủa.

Giá trị của a, b là:


Cho 200 ml dung dịch NaOH 2M tác dụng hoàn toàn cùng với 200 ml dung dịch AlCl3 aM. Sau bội phản ứng nhận được 7,8 gam kết tủa nhôm hiđroxit. Giá trị của a là: